چهارشنبه 22 آبان 1398
نام سازمان/موسسه/شركت:  *
نام و نام خانوادگي مدير عامل:  *
نام نماينده/تكميل‌كننده فرم:  *
سمت نماينده/تكميل‌كننده:
 كالا و خدمات قابل عرضه در نمايشگاه:
پست الكترونيكي:  *
تلفن:  *
نمابر:
آدرس:
 
اينجانب با آگاهی از شرایط و قبول مقررات نمایشگاه، بدینوسیله تقاضای یک غرفه در متراژ متر مربع را دارم. هزینه اجاره غرفه معادل ريال می باشد،که به حساب درج شده در وب سایت کنفرانس پرداخت شده است.
 فايل اسكن شده فيش:  *
  توجه: فايل تصوير مي‌بايست حتماً با فرمت JPG ارسال گردد. سايز فايل نبايد از 700 كيلوبايت بيشتر باشد.