چهارشنبه 22 آبان 1398
ثبت‌نام در كنفرانس

هزينه ثبت‌نام در كنفراس به شرح زير مي‌باشد:

رديف

حق ثبت‌نام

پيش از

27 آذر 1394

پس از

28 آذر 1394

1

دانشجويان

عادي

2000000 ريال

2500000 ريال

اعضاي *IEEE/ISSG

1600000 ريال

2000000 ريال

2

ساير شركت كنندگان

ثبت‌نام انفرادي

عادي

3500000 ريال

4000000 ريال

اعضاي *IEEE/ISSG

2800000 ريال

3200000 ريال

ثبت‌نام با حمايت سازمان‌ها و صنايع

4250000 ريال

4750000 ريال

3

هزينه نمايه‌سازي مقاله در كتاب‌خانه IEEE Xplore

650000 ريال


*ISSG : انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ايران (Iranian Society of Smart Grid)

امكان ثبت‌نام به صورت الكترونيكي براي نويسندگان محترم مقالات با ورود به حساب كاربري نويسنده فراهم مي‌باشد.

همچنين نويسندگان محترم مي‌توانند هزينه ثبت‌نام به حساب كنفرانس واريز كرده و تصوير رسيد (به صورت اسكن يا عكس) را در داخل حساب كاربري خود بارگذاري فرمايند.
شماره حساب: 67 / 54752193 
نزد بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت
كد شعبه: 68429