چهارشنبه 22 آبان 1398
ارسال مقاله
لطفاً پيش از ارسال مقاله، موارد زير را به دقت مطالعه بفرمائيد.
زبان رسمي کنفرانس فارسي است، ليکن مقالات به زبان انگليسي نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

ارسال مقالات مطابق قالب صفحه‌بندي که در سايت کنفرانس آورده شده است ، تنها به صورت الکترونيکي از طريق سامانه ارسال مقالات موجود در انتهاي اين صفحه انجام مي‌شود و براي اين امر لازم است كه ارسال کننده مقاله ابتدا با ثبت‌نام در سامانه كنفرانس، كد كاربري دريافت نمايد.

لطفاً با توجه به موضوع مقاله خود، حداکثر سه محور از محورهاي موضوعي کنفرانس را که در صفحه اصلي سايت کنفرانس ذکر شده است، انتخاب و در هنگام ارسال مقاله ثبت فرماييد. 

ارائه مقالات پذيرفته شده الزامي است. مقالات پذيرفته شده‌اي که در کنفرانس ارائه نگردد، از مجموعه مقالات کنفرانس حذف مي گردد.