چهارشنبه 22 آبان 1398
دبيرخانه كنفرانس
نشاني: تهران، نارمك، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده مهندسي برق
تلفن: 5-77240354
دورنگار: 77240354
تارنما: www.sgc2105.iust.ac.ir
رايانامه: sgc2015@iust.ac.ir