چهارشنبه 22 آبان 1398
نمايشگاه جانبي
نمايشگاه تخصصي جانبي كنفرانس شبكه‌هاي هوشمند 94 در تاريخ‌هاي برگزاري كنفرانس (1 و 2 دي‌ماه 1394) در محل دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار خواهد شد. در اين نمايشگاه دستاوردهاي گروه‌هاي مختلف صنعتي و دانشگاهي در معرض بازديد دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و متخصصان فعال دانشگاهي و صنعتي در حوزه شبكه‌هاي هوشمند و زيرساخت‌هاي مورد نياز شامل تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي قرار خواهد گرفت. در صورت تمايل به شركت در نمايشگاه، از طريق سامانه زير اقدام به ثبت درخواست شركت در نمايشگاه فرماييد.