چهارشنبه 22 آبان 1398
جهت دريافت شناسه و رمز خود مي‌بايست پست الكترونيكي خود را كه در زمان ثبت‌نام مشخص نموده‌ايد، در بخش زير وارد نماييد.
  پست الكترونيكي: 
 
اين نرم‌افزار در اختيار دانشکده مهندسی برق - دانشگاه علم و صنعت ایران مي‌باشد.