چهارشنبه 22 آبان 1398
فرم پیشنهاد ارائه كارگاه
عنوان كارگاه:   *
ارائه دهنده:   *
پست الكترونيكي:   *
تكرار پست الكترونيكي:   *
تلفن تماس:   *
تلفن همراه:   *
مدت: 
 * مدت زمان تئوري:  ساعت مدت زمان عملي: ساعت
ظرفیت: 
 * هزینه:   
تجهیزات و امکانات مورد نیاز:   *
اهداف: 
 
سرفصل‌ها: 
 
امکاناتی که در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می شود:
(مثال: لوح، بروشور، کتاب و ...) 

فایل چکیده کارگاه (pdf):   *